డాక్టర్ పి. అమల కుమారి
ప్రొఫెసర్
విస్తరణ మరియు ప్రసార నిర్వహణ విభాగము
amala_puthota@yahoo.com
9492927422
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • సమాజ శిక్షణ - సాంకేతిక సమాచార ప్రసారం - విధానాలు