డాక్టర్ డి. అనిత
ప్రొఫెసర్ & హెడ్
దుస్తులు మరియు వస్త్రాల విభాగము
dranithadasari59@gmail.com
9346988886
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • సురక్షిత దుస్తుల రూపకల్పన