డాక్టర్ కె. కృష్ణ కుమారి
విశ్రాంత ప్రొఫెసర్
ఆహారం & పోషణ విభాగం.
kkumarikoneru@gmail.com
9959581753
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • చంటి పిల్లలు -అనుబంధ ఆహారం