డాక్టర్ కె. మయూరి
విశ్రాంత ప్రొఫెసర్
మానవ అభివృద్ధి మరియు కుటుంబ అధ్యయన విభాగము
pramaynn@yahoo.com
9177532608
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • పిల్లలు – శారీరక, మానసిక, సామాజిక వికాసం; ; పిల్లల పెంపకం - తల్లిదండ్రులకు సూచనలు