డాక్టర్ ఎ. మేరి స్వర్ణలత
ప్రొఫెసర్ & హెడ్
విస్తరణ మరియు ప్రసార నిర్వహణ విభాగము
marylatha57@yahoo.co.in
9849552251
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • చిన్న తరహా ఆదాయ కార్యక్రమాల రూపకల్పన