డాక్టర్ పి. రాధా రాణి
ప్రొఫెసర్
వనరుల నిర్వహణ మరియు వినియోగదారుల శాస్త్ర విభాగము
ranipamidimukkala@yahoo.co.in
9848593565
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • కల్తీని కనుగొనడం - నివేదించడం