డాక్టర్ డి. రత్న కుమారి
ప్రొఫెసర్
వనరుల నిర్వహణ మరియు వినియోగదారుల శాస్త్ర విభాగము
ratnakommu@rediffmail.com
9441274689
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • సహజ మరియు మానవ వనరుల యాజమాన్యం