డాక్టర్ ఎ శారదా దేవి
రిటైర్డ్ డీన్
సహజ రంగుల పరిశోధకురాలు - దుస్తులు మరియు వస్త్రాల విభాగము
sharadadevi_2000@yahoo.com
9989625229
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • సహజ రంగులతో దుస్తులు, హోలీ రంగులు, విగ్రహాలు