డాక్టర్ ఎస్ రత్న కుమారి
విశ్రాంత ప్రొఫెసర్
మానవ అభివృద్ధి మరియు కుటుంబ అధ్యయన విభాగము
9949013264
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • ఉత్ప్రేరణ - బాలల అభివృద్ధి