డాక్టర్ వి. విజయ లక్ష్మి
ప్రొఫెసర్ & హెడ్
ఆహారము మరియు పోషణ విభాగము
lakshmivvdr18@gmail.com
9391134018
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • ఆరోగ్య ఆహార ఉత్పత్తులు - శిక్షణ