డా. కె. ఉమాదేవి
ప్రొఫెసర్
ఆహారం & పోషణ విభాగం
umadevi_chsc@yahoo.com
9849145673
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


ఆహారం పథ్య చికిత్స
ప్రాంతీయ పంటలు- సమతులాహారం
చిరు ధాన్యాలు- విలువల సమాహారం
పోషక లోపాలు-గుర్తించడం-నివారించడం-చికిత్స
పోషకాహారం- ప్రభుత్వ పథకాలు